1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani www.migimigi.si in njenih podstrani (v nadaljevanju: Migimigi strani), uporabe vsebin, objavljenih na tej strani (v nadaljevanju: Migimigi vsebine), sodelovanja v izzivih in nagradnih igrah, povezanih z izzivi (v nadaljevanju: Migimigi izzivi), udeležbe na dogodkih, ki so organizirani v okviru izzivov ali Migimigi skupnosti (v nadaljevanju: Migimigi dogodkov), ter način varstva in obdelave osebnih podatkov, zbranih v okviru prijav k izzivom in/ali v okviru prenosa posameznih vsebin. Splošni pogoji so objavljeni na strani www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi in veljajo od 3. januarja 2020 naprej.

2. Program Migimigi

izziva, motivira, nagrajuje in spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter skrb za dobro počutje. Prizadeva si:

 • dvigniti zavest posameznikov o tem, da (in tudi kako) lahko njegove aktivnosti vodijo do zdravega življenja ter izboljšati kakovost njihovega življenja s preprostimi izzivi, ki lahko postanejo del posameznikovega vsakdana in
 • ozavestiti posameznike o tem, da (in tudi kako) se lahko zaščitijo pred tveganji in neprijetnimi dogodki, ki se jim ne morejo izogniti v vsakdanjem življenju (kot so izguba službe, zdravstvene težave, nesreča, invalidnost, nenadna smrt in podobno).

3. Migimigi izzivi

Program Migimigi vse obiskovalce Migimigi strani poziva, da začnejo življenje uživati v polni meri in izberejo izzive, ki jim bodo olepšali, popestrili in izboljšali kakovost življenja.

Vsak obiskovalec strani Migimigi (v nadaljevanju: obiskovalec) lahko izbira med odprtimi izzivi ter v njih sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost. Čas trajanja, način poteka in pogoji sodelovanja v posameznem izzivu so opredeljeni v ločenih splošnih pogojih, objavljenih ob prijavnici v vsakega od izzivov. Če se posameznik prijavi v izziv (za to mora izpolniti prijavni obrazec) in nato uspešno dokonča izziv v skladu z navodili in pravili izziva, se lahko v nagradnem žrebu poteguje za praktične nagrade.

4. Migimigi vsebine

Vse vsebine, objavljene na Migimigi straneh, so last organizatorja Migimigi – Generali zavarovalnice d. d. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez njenega dovoljenja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Generali zavarovalnica d. d. ni odgovorna za morebitne občasne tehnične težave pri delovanju Migimigi strani, morebitno necelovitost informacij in tudi ne za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe nepopolnih informacij ali same spletne strani. Generali zavarovalnica d. d. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na Migimigi strani.

5. Migimigi dogodki

V okviru Migimigi izzivov organizator omogoča posameznikom udeležbo na različnih dogodkih, kot so treningi, delavnice, predavanja, srečanja. Posameznik se Migimigi dogodkov udeležuje prostovoljno in na lastno odgovornost.

Izjave, mnenja, stališča, priporočila in vsebina dogodka izražajo stališča avtorjev/predavateljev ter povabljenih gostov na dogodkih, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali organizatorja ali partnerja pri izvedbi dogodka. Avtorji predavanj jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za v dogodku predstavljene in objavljene prispevke.

Generali zavarovalnica d. d. si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga, dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje tri (3) dni pred dogodkom, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

6. Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v Migimigi izzivih, Migimigi dogodkih in prenos Migimigi vsebin je podaja privolitve, na podlagi katere sodelujoči na svoj e-mail in/ali GSM prejema brezplačne vsebine, nasvete, predloge, ugodnosti in predstavitve drugih Migimigi izzivov, Migimigi vsebin, Migimigi dogodkov, Migimigi produktov (to so produkti in storitve družbe Generali zavarovalnica d. d.).

7. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Migimigi izziv, Migimigi dogodek ali prenosu Migimigi vsebin je:

GENERALI zavarovalnica d.d.,
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana,
tel.: 080 70 77,
e-pošta: info.si@generali.com
(v nadaljevanju tudi kot: »upravljavec«).

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri upravljavcu lahko kontaktirate preko elektronske pošte: pooblascenec-op.si@generali.com.

Družba Generali zavarovalnica d. d. se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v spletnih obrazcih, skrbno hranila in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so bili ti podatki pridobljeni, in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Obiskovalec lahko po Migimigi straneh brska prostovoljno in prosto, ne da bi moral vpisati svoje osebne podatke. V primeru, da se želi prijaviti v izziv, sodelovati v nagradni igri, se udeležiti dogodka ali prenesti na Migimigi straneh objavljen dokument, pa mora za ta namen vpisati svoje osebne podatke, predvidene v ustreznem obrazcu, sprejeti te pogoje in podati privolitev za prejemanje trženjskih obvestil.


Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Migimigi izziv, Migimigi dogodek ali prenosu Migimigi vsebin je:

FrodX d.o.o.
Celovška 280, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@frodx.com

Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo osebne podatke?

Osebne podatke sodelujočih v Migimigi izzivih, dogodkih in prenosih vsebin obdelujemo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer z namenom izvedbe in organizacije izzivov, dogodkov in prenosa izbranih vsebin ter vodenje evidence o njihovih udeležencih.

Na podlagi podane privolitve obdelujemo osebne podatke tudi za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre;
 • trženje, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, spremljanje vašega nakupnega obnašanja kot stranke (tudi za pretekla obdobja), statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, voščilnic, revij, časopisov in vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko kontaktiranje (na vaše kontaktne podatke) ter zbiranje naročil.
  Posameznik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. V primeru preklica osebnih podatkov bo GENERALI prenehala z obdelavo osebnih podatkov, če ne bo obstajal drug pravni temelj za njihovo zakonito obdelavo. Posameznik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil tudi s klikom na »odjava« v e-sporočilu, ki ga prejme.

Anonimizirane podatke (npr. število udeležencev na dogodku) obdelujemo tudi za namen statističnih analiz.

Koliko časa hranimo osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja, hranimo pet let po prijavi na Migimigi izziv, Migimigi dogodek ali po prenosu Migimigi vsebin. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, hranimo do preklica privolitve, če za nadaljnjo hrambo ne obstaja druga veljavna pravna podlaga. Ta rok se lahko podaljša, kadar za nadaljnjo hrambo obstaja druga veljavna pravna podlaga (npr. v primeru, da zadenete nagrado, katere vrednost presega 42 EUR, smo glede roka hrambe dolžni upoštevati zakonodajo, ki ureja dohodninski davek in davčni postopek).

Kakšne so pravice posameznikov glede njihovih osebnih podatkov?

Posameznik ima pravico, da od GENERALI kadarkoli zahteva:

 • dostop do osebnih podatkov: posameznik ima pravico pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije v zvezi s temi podatki. V okviru uveljavljanja pravice dostopa ima posameznik pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam; za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih oziroma nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe): če so za to izpolnjene zahtevane predpostavke, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevah omejitev njihove uporabe;
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;

Če posameznik meni, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (01) 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Posameznik lahko vse zahtevke glede uveljavljana pravic v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov: info@migimigi.si.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na posameznikovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahteve.


Ljubljana, 03. 01. 2020

Generali zavarovalnica d.d.

Najpogostejša vprašanja – Migimigi