Pravila nagradne igre na Facebook strani Migimigi

«Ali veš katero je najvišje smučišče v Sloveniji?«

1. Splošne določbe

Na Facebook strani Migimigi bo od 24. 8. 2020 do 30. 9. 2020 potekala nagradna igra »Ali veš katero je najvišje smučišče v Sloveniji?« (v nadaljevanju: Facebook nagradna igra).

Organizator Facebook nagradne igre je Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Udeleženec Facebook nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v Facebook nagradni igri. Izžrebanec je udeleženec v Facebook nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

2. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe (ne pa tudi pravne osebe in s .p.-ji) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki v obdobju trajanja Facebook nagradne igre na https://facebook.com/migimigiizziv.

V nagradni igri sodelujejo na način, da odgovorijo na nagradno vprašanje »Katero je najvišje smučišče v Sloveniji?« Na voljo imajo 3 odgovore: a) Kranjska gora b)Krvavec c) Kanin. Če posameznik pristopi k Facebook nagradni igri, se šteje, da kot udeleženec sprejema tudi pravila te Facebook nagradne igre na https://facebook.com/migimigiizziv.

3. Nagrade in obveščanje nagrajenca

Nagradni sklad vsebuje naslednje nagrade:

  • 1. nagrada: Helikopterski prelet kaninskega pogorja (v vrednosti 69 eur)
  • 2. nagrada: 2x karta za kaninsko gondolo (vrednost ene karte je 20 eur).
  • 3. nagrada: Sladica Kaninski vrh in kava na 2300 metrov nad morjem.

Prvo nagrado: helikopterski prelet kaninskega gorovja, podeli FLYCOM Aviation d.o.o., Velike Brusnice 7, Velike Brusnice, 8321 Brusnice.

Drugo in tretjo nagrado pa podeli Javni zavod Sončni Kanin, Dvor 43, 5230 Bovec.

Izžrebanci od podeljevalca prve, druge in tretje nagrade po e-mailu prejmejo bon, s katerim lahko koristijo oziroma uveljavljajo nagrado. Zamenjava nagrade ni mogoča za drugo nagrado ali drugo storitev, prav tako ni mogoče izplačilo v gotovini.

Žrebanje izvede organizator 1. 10. 2020 med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Izid nagradnega žrebanja je dokončan, pritožbe nanj niso mogoče. O žrebu se pripravi zapisnik, ki se hrani na naslovu organizatorja.

Izžrebanci (ime, priimek in kraj ali ime FB profila) bodo objavljeni v objavi nagradne igre na Facebook strani https://facebook.com/migimigiizziv. Soglasje za sodelovanje v nagradni igri pomeni tudi soglasje s temi pravili. Za nagrajenca v smislu teh pravil šteje le tisti izžrebanec, ki poda soglasje za sodelovanje v Facebook nagradni igri.

4. Prevzem oz. podelitev nagrade

Nagrajenec bo o nagradi in roku prevzema nagrade, vključno s podatki, ki jih bo moral posredovati organizatorju nagrade, obveščen preko Facebook strani Migimigi https://www.facebook.com/migimigiizziv ali e-pošte.

Za nagrado, ki presega skupno vrednost 42 EUR, je izžrebanec dolžan podeljevalcu nagrade, to je FLYCOM Aviation d.o.o., Velike Brusnice 7, Velike Brusnice, 8321 Brusnice, posredovati osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko). V primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

5. Davčne obveznosti za prejemnika nagrade

Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. morebitno doplačilo dohodnine) so breme nagrajenca.
Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v sporočilu, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu ne podeli.

6. Varovanje osebnih podatkov

Nagrajenec soglaša in izrecno dovoljuje, da organizator hrani in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvajanja nagradne igre in kontaktiranja v zvezi z Migimigi vsebinami, akcijami in ponudbami. Pridobljene podatke bo organizator skrbno varoval, hranil v svojih zbirkah in jih uporabljal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Izžrebanci organizatorju dovoljujejo, da njihove osebne podatke (ime, priimek ali naziv Facebook profila) javno objavi na svoji Facebook strani.

Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec lahko kadar koli zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvajanja nagradne igre s strani organizatorja. Pisno zahtevo pošlje na poštni naslov organizatorja ali po elektronski pošti info@migimigi.si ali to sporoči prek brezplačne telefonske številke 080 70 77. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namen izvajanja nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Informacija o obdelavi osebnih podatkov pri organizatorju, je objavljena na www.generali.si/vop.

7. Omejitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v Facebook nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v Facebook nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

8. Končne določbe

Pravila te nagradne igre, ki so objavljena med zapiski (Notes) na Facebook strani Migimigi https://facebook.com/migimigiizziv, stopijo v veljavnost z 20. 8. 2020.

Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre posredovani osebni podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na isti Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Ljubljana, 20. avgust 2020