1. Splošne določbe:

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani www.migimigi.si in njenih podstrani (v nadaljevanju: Migimigi strani), uporabe vsebin, objavljenih na tej strani (v nadaljevanju: Migimigi vsebine), sodelovanja v izzivih in nagradnih igrah, povezanih z izzivi (v nadaljevanju: Migimigi izzivi), udeležbe na dogodkih, ki so organizirani v okviru izzivov ali Migimigi skupnosti (v nadaljevanju: Migimigi dogodkov), ter način varstva in obdelave osebnih podatkov, zbranih v okviru prijav k izzivom in/ali v okviru prenosa posameznih vsebin. Splošni pogoji so objavljeni na strani www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi in veljajo od 19. marca 2018 naprej.


2. Program Migimigi:

Migimigi je celovit program, ki združuje pozitivne ljudi, misli in aktivnosti. Njegov namen je, da izziva, motivira, nagrajuje in spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter skrb za dobro počutje. Prizadeva si:

- dvigniti zavest posameznikov o tem, da (in tudi kako) lahko njegove aktivnosti vodijo do zdravega življenja ter izboljšati kakovost njihovega življenja s preprostimi izzivi, ki lahko postanejo del posameznikovega vsakdana;

- ozavestiti posameznike o tem, da (in tudi kako) se lahko zaščitijo pred tveganji in neprijetnimi dogodki, ki se jim ne morejo izogniti v vsakdanjem življenju (kot so izguba službe, zdravstvene težave, nesreča, invalidnost, nenadna smrt in podobno);

- ponuditi vsebinsko razlago in podporo namenskemu produktu Moj življenjski kasko, tj. življenjsko zavarovanje zavarovalnice Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., ki nudi celostno zaščito v primeru nepredvidljivih življenjskih situacij, in drugim zavarovalnim produktom Adriatica Slovenice. Produkt Moj življenjski kasko je natančneje opredeljen tukaj.


3. Migimigi izzivi:

Program Migimigi vse obiskovalce Migimigi strani poziva, da začnejo življenje uživati v polni meri in izberejo izzive, ki jim bodo olepšali, popestrili in izboljšali kakovost življenja.

Vsak obiskovalec strani Migimigi (v nadaljevanju: obiskovalec) lahko izbira med odprtimi izzivi ter v njih sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost. Čas trajanja, način poteka in pogoji sodelovanja v posameznem izzivu so opredeljeni v ločenih splošnih pogojih, objavljenih ob prijavnici v vsakega od izzivov. Če se posameznik prijavi v izziv (za to mora izpolniti prijavni obrazec) in nato uspešno dokonča izziv v skladu z navodili in pravili izziva, se lahko v nagradnem žrebu poteguje za praktične nagrade.

Vsak posameznik, ki se prijavi v izbrani izziv, se s tem vključi tudi v Migimigi program, v okviru katerega na svoj e-mail in/ali GSM prejema brezplačne vsebine, nasvete, predloge, ugodnosti in predstavitve drugih Migimigi izzivov, Migimigi vsebin, Migimigi dogodkov, Migimigi produktov (to so produkti in storitve družbe Adriatic Slovenica, Zavarovalne družbe d. d.).


4. Migimigi vsebine:

Vse vsebine, objavljene na Migimigi straneh, so last organizatorja MIGIMIGI – Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d. d. (v nadaljevanju: AS ali organizator), in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez njenega dovoljenja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Družba AS ni odgovorna za morebitne občasne tehnične težave pri delovanju Migimigi strani, morebitno necelovitost informacij in tudi ne za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe nepopolnih informacij ali same spletne strani. AS si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na Migimigi strani.

5. Migimigi dogodki:

V okviru Migimigi izzivov organizator omogoča posameznikom udeležbo na različnih dogodkih, kot so treningi, delavnice, predavanja, srečanja. Posameznik se Migimigi dogodkov udeležuje prostovoljno in na lastno odgovornost.

Izjave, mnenja, stališča, priporočila in vsebina dogodka izražajo stališča avtorjev/predavateljev ter povabljenih gostov na dogodkih, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali organizatorja ali partnerja pri izvedbi dogodka. Avtorji predavanj jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za v dogodku predstavljene in objavljene prispevke.

Družba AS si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga, dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje tri (3) dni pred dogodkom, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel v prijavi na dogodek.


6. Varstvo osebnih podatkov:

Upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na Migimigi izziv, Migimigi dogodek ali prenosu Migimigi vsebin, je AS. Družba AS se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v obrazcih, skrbno hranila in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter samo za namen, za katerega so bili ti podatki pridobljeni, in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Obiskovalec lahko po Migimigi straneh brska prostovoljno in prosto, ne da bi moral vpisati svoj osebni podatek. V primeru, da se želi prijaviti v izziv, sodelovati v nagradni igri, se udeležiti dogodka ali prenesti na Migimigi straneh objavljen dokument, pa mora za ta namen vpisati svoje osebne podatke, predvidene v ustreznem obrazcu.

Nameni zbiranja osebnih podatkov:

Osebni podatki so podatki, kot so ime, priimek, e-naslov, GSM, naslov in pošta, rojstni datum in spol, davčna številka ter podatki o družini (npr. število otrok in družinski stan). AS zbirko teh podatkov zbira in hrani do preklica, in sicer z naslednjimi nameni:

a) obveščanje o koristnih vsebinah, produktih in storitvah skupnosti Migimigi vključno z:

 • identifikacija obiskovalcev Migimigi strani ter vodenje evidence o udeležencih izzivov, nagradnih iger, dogodkov ter zanimanja za izbrane vsebine in produkte;
 • anketiranje, obveščanje in drugo kontaktiranje po e-pošti ali telefonu o koristnih vsebinah, dogodkih, produktih in storitvah, povezanih z Migimigi skupnostjo,
 • segmentacije (profiliranje) in kvalifikacija posameznikov ter prilagajanje Migimigi obvestil glede na profil posameznika;
 • statistične analize.

b) obveščanje o koristnih vsebinah, produktih in storitvah AS vključno z:

 • identifikacija obiskovalcev Migimigi strani ter preverjanje zanimanja za izbrane vsebine, produkte in storitve AS;
 • anketiranje, obveščanje in drugo kontaktiranje po e-pošti in/ali telefonu z namenom predstavitve in/ali prodaje proizvodov in storitev AS, ne glede na to, ali so povezane z Migimigi skupnostjo;
 • segmentacije (profiliranje) in kvalifikacija posameznikov ter prilagajanje obvestil, ne glede na to, ali so povezana z Migimigi skupnostjo, glede na profil posameznika;
 • statistične analize.

Posameznik se lahko kadarkoli od teh vsebin odjavi, ne da bi imelo to kakršnekoli posledice. Odjavo lahko sporoči s klikom na »odjava« v e-sporočilu, ki ga prejme.

Posamezniki, ki so v žrebu za nagrado posameznega izziva ali druge nagradne igre na Migimigi straneh, s sodelovanjem v izzivu dovoljujejo organizatorju, da njegove osebne podatke (ime, priimek, kraj) javno objavi na svoji spletni strani. Predmetno dovoljenje je podano v prijavnem obrazcu.

Priporočanje izzivov, dogodkov in vsebin tretjim osebam:

Posameznik lahko sodelovanje v izzivu ali drugo vsebino priporoči svojim prijateljem, znancem, kolegom tako, da (a) v obrazec za priporočanje vpiše enega ali več veljavnih elektronskih naslovov svojih prijateljev, polnoletnih družinskih članov ali znancev, (b) da priporočilo izziva, vsebine ali dogodka delijo s klikom na gumb »Deli«, ki je objavljen na spletni strani izziva ali vsebine.

V primeru, da posameznik priporočilo odda na način (a), priporočitelj izrecno potrjuje in zagotavlja upravljalcu zbirke osebnih podatkov, da je od osebe, čigar e-naslov posreduje, prejel izrecno soglasje za takšno posredovanje e-naslova za potrebe te nagradne igre. V primeru, da se izkaže, da zagotovilo sodelujočega ni bilo resnično, je sodelujoči odgovoren za morebitne posledice, ki bi zaradi tega nastale organizatorju, AS ali osebi, čigar e-naslov je posredoval.

Ob tem se AS zavezuje, da bo iz zbirke osebnih podatkov odstranil e-mail priporočenca, ki se do zaključka izziva ali dogodka, odstranitve vsebine oziroma največ treh mesecev od trenutka, ko je prejel priporočilo prek avtomatskega sistema za priporočanje, ni odzval na priporočilo (tako da je izpolnil obrazec, ki mu ga priporočitelj priporoča).

Pravice posameznikov glede osebnih pravic:

Upravljalec zbirke osebnih podatkov AS se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter posamezniku, katerega osebne podatke obdeluje, zagotavlja naslednje pravice:


Pravica, da od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

– dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;

– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevana drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

– popravek netočnih osebnih podatkov;

– omejitev obdelave, kadar:

 • oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevah omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so za to izpolnjene zahtevane predpostavke, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

– da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene zahtevane predpostavke.

Posameznik ima tudi pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih pravic.

Postopek uveljavljanja pravic

Posameznik lahko vse v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-mail dpo@as.si.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na posameznikovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahteve.


7. Spremljanje aktivnosti na Migimigi straneh:

Na Migimigi straneh uporabljamo orodja, ki nam pomagajo razumeti zanimanje obiskovalcev strani in njeno delovanje ter izboljšati uporabniško izkušnjo za obiskovalce. Ta orodja lahko beležijo aktivnosti obiskovalca in generirajo podatke, ki AS-u pomagajo izboljšati uporabniško izkušnjo. Na podlagi teh podatkov AS obiskovalcem občasno pošlje povabilo, opozorilo, opomnik ali drugi sporočilo, vezano na Migimigi skupnost in/ali produkte upravljavca strani AS.

Piškotki spletne strani migimigi.si

Spletna stran www.migimigi.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa posameznikove aktivnosti in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje ter mu tako prihrani čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno. Obiskovalec z uporabo spletne strani www.migimigi.si soglaša z uporabo spodaj navedenih piškotkov.


Piškotki spletnega mesta migimigi.si:

Ime piškotkaNamenTrajanje piškotkaPodjetje
_gaUporablja se za razlikovanje uporabnikov2 letiGoogle Inc.
_mauuidUporablja se za razlikovanje uporabnikov10 letNet-Results
_utmaUporablja se za razlikovanje med uporabniki in sejami2 letiGoogle Analytics
_utmzUporablja se za določanje vira prometa ali oglaševalske akcije6 mesecevGoogle Analytics
viewed_cookie_policyUporablja se za hranjenje informacije o tem, ali je obiskovalec videl obvestilo o piškotkih1 letoAdriatic Slovenica d.d.
_hjIncludedInSampleUporablja se za razumevanje preferenc, zanimanja in izkušnje uporabnikov strani1 letoHotjar

Koper, 19. 3. 2018 Adriatic Slovenica d.d.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA – MIGIMIGI: